Makaleler

Le Role de l’Exotisme Dans la Formation de L’image Turque, (Türk imajının oluşumunda egzotizmin rolü) STUDI FRANCESI, (AHCI İndexi ve SOCA Gurubu) İtalya. Şubat 2005- s.315-324

La Maison et La Femme, Occidentalisaiton de la Turquie Dans un Roman de Yakup Kadri Karaosmanoglu, Publif@rme, İtalya, 2005. (Hakemli on-line dergi, http://www.publifarum.farum.it/n/02/ulagli.php)

Emrah ERİŞ&Serhat ULAĞLI, Kültürel Ögelerin Basin Çevirileri ve Muhtemel Farkliliklar, Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim2017, s. 511-522

Esra Üçok & Prof.Dr. Serhat ULAĞLI, Örgüt İçi İletişimin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Türkiye’deki Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Troy academy Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2021

Yazıcıoğlu, C., & Ulağlı, S. Akademisyenlerin Demografik Özelliklerinin Benlik Saygısına Etkisi. Management and Political Science Review, 2020

Fransız Yazınında Türk İmgesi’, Ana Dili Dil ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi, 27.sayı, 2002.

Flaubert’in İzinde Bir Türk Romancısı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ Ana Dili Dil ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi, 28. sayı 2003.

Kiralık Konak’ta Üç İdeoloji’, Ana Dili ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi,30.sayı 2003 s.7–15

Yeni Bir Bilimsel Yöntemin Referansları,“İmgebilimin Sınırı ya da Sınırsızlığı Üzerine” Arayış, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 7, Sayı 14 2005, s.158–169

Le Rôle des Drogmans Dans la Formation de L’image Turque en Occident, (Batı’da Türk İmajının Oluşumunda Ermeni Çevirmenlerin Rolü), Frankofoni, Şubat Ankara 2006, s.477– 492

Post-Modern Söylemde Dünya Düzeninin Düzensizliğinin Anlatısı; Kara Film, Dilbilim Dergisi Şubat 2007 Cilt 1, İstanbul s.39–47 (Yüksek Lisans Öğrencileri Figen Emek ve Lale Yücel ile beraber)

İmge, İmaj, İmgebilim, Türk Edebiyatı, Ocak 2007, s.52–55
_________